Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


 Fil för utskrift (Word-fil) 

STADGAR för GÖTLUNDA IDROTTSFÖRENING
FOTBOLL – FRIIDROTT – GYMNASTIK – SKIDOR
Bildades 1923

 

Hemort

 

Föreningen har sin hemort i Götlunda, Arboga kommun i Västmanlands län

 

Mål och inriktning

 

Idrotten i Götlunda

- har som inriktning att utveckla bygdens invånare positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

 

- skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla, antingen som aktiv eller som ledare och ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

 

- organiseras enligt de beslut som fattas av årsmötet

 

- skall verka som nationellt och internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

Ändamål

 

Götlunda IF har som ändamål att bedriva idrottsligt utövande i tävling och som motion, såväl inom ungdoms som senior-idrott. Idrotten i Götlunda skall utvecklas med kompetenta ledare som erhåller kompetens genom fortlöpande utbildning.

 

Styrelsen

 

Föreningens angelägenheter handhas och behandlas av styrelsen. Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, SF:s och dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen att

 

-tillse föreningens bindande iakttas

-upprätta verksamhetsplan

-verkställa av Årsmötet fattade beslut; m.a.o. följa den verksamhetsplan som blivit godkänd av årsmötet

-planera leda och fördela arbetet

-upprätta budget, förvalta och ansvara för föreningens medel

-förbereda Årsmötet

 

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, två ledamöter samt huvudansvariga för sektionerna fotboll, friidrott, gymnastik och skidor, jämte suppleanter från de olika sektionerna.

 

Definition och arbetsbeskrivning av resp ansvarsområde beskrivs i kapitlet organisation.

 

Sektionerna

 

I sektionerna väljs en huvudansvarig som ingår i styrelsen samt en suppleant i styrelsen, dessa väljs av årsmötet. Övriga ansvarsområden i sektionen som inte väljs av årsmötet föreslås till styrelsen som fastställer tillsättandet.

Ansvarsområdena beskrivs i kapitlet organisation. Önskar sektion upprätta nya ansvarsområden föreslås dessa till styrelsen med preciserat arbetsinnehåll. Förslaget skall godkännas av styrelsen.

 

Det åligger sektionerna att 

-upprätta verksamhetsplan

-upprätta budget

-upprätta verksamhetsberättelse 

 

Bildande av ny sektion

 

Finns önskemål om bildande av ny sektion inom föreningen skall ansökan därom göras till styrelsen. Ansökan skall innehålla mål och inriktning, verksamhetsplan, ledare etc samt förslag till finansiering av de merkostnader som den nya sektionen innebär för föreningen. Styrelsen är beslutsfattande i ett sådant ärende.

 

Val av ledamöter

 

Val av ledamöter skall ske vid föreningens ordinarie årsmöte.

Valet av ledamöter och deras mandatperiod på posten sker enligt uppgjord organisationsplan. Skall ledamot ersättas under pågående mandatperiod sker fyllnadsval vid kvartalsmöte.

 

Valberedning

 

Valberedningen skall bestå av en representant från varje sektion. Mandatperioden för valberedningen är ett år. Valberedningen väljs av årsmötet, varav en väljs som sammankallande.

 

Ekonomi

 

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar perioden 1 januari till och med 31 december

 

Föreningen förfogar över en kassa och en ekonomisk redovisning för att därigenom få en bättre kontroll och uppföljning av ekonomin.

 

Det åligger varje sektion att upprätta en verksamhetsbudget inför varje nytt verksamhetsår Verksamhetsbudgeten ska vara väl planerad och stå i relation till verksamhetens nivå.

 Sektionernas och styrelsens gemensamma budget är tillika föreningens budget. Budgeten godkänns slutligen av årsmötet.

 

Föreningens samtliga intäkter samlas under huvudstyrelsens intäktsbudget som utarbetas av styrelsen i samarbete med sponsorgruppen.

Riktad sponsring bör undvikas men kan efter förfrågan godkännas av styrelsen.

 

Fastställd budget kan om så krävs justeras efter beslut av styrelsen och i samråd med revisorerna.

 

Vid ev underskott skall detta täckas av föreningens kapital där övriga intäkter under pågående verksamhetsår ej tas i anspråk under förutsättning att ingen akut likviditetskris uppstår i föreningen.

Beslut av denna typ av frågor fattas av styrelsen i samråd med revisorerna.

 

Investeringar som föreningen eller sektion ämnar göra skall planeras i god tid så att möjligheten till ansökan om kommunala bidrag finnes.

 

Alla investeringar skall ansökas om skriftligen. Investeringsbeslut fattas av styrelsen.

 

Föreningens inventarier skall registreras med inköpsår och inköpspris och därefter stämmas av årligen.

 

Föreningens försäkringar skall gås igenom årligen så att det finns ett fullgott försäkringsskydd för föreningens anläggningar och inventarier samt dess aktiva medlemmar.

 

Föreningens aktuella ekonomiska läge presenteras vid varje möte, redovisningen skall innehålla;

 

* Balansrapport * Resultatrapport * Saldolista *

 

Föreningens årsbokslut skall innehålla följande;

 

* Balansrapport * Resultatrapport * Huvudbok *

* Saldolista * Verifikationslista * Bokslutskommentarer *

 

Revision

 

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast tre veckor före årsmötet.

Medlemskap

 

Medlem intages i föreningen den dag då vederbörande betalt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

 

Medlem i föreningen kan uteslutas om denne har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Medlemsavgiften fastställs vid varje årsmöte för följande verksamhetsår.

 

Aktiv medlem som inte betalt sin medlemsavgift under två år utesluts ur föreningen.

 

Hedersmedlemmar utses vid årsmötet efter förslag från styrelsen. Hedersmedlemmar är befriade från årsavgift och äger rätt till fritt inträde till avgiftsbelagda föreningsarrangemang.

 

Medlemmar i föreningen, har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmar, har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

 

Medlemmar har skyldighet att följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning kan fattas av valda beslutsfattare i föreningen.

 

Medlemmar har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

Medlemmar i föreningen har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på lika villkor som gäller för övriga medlemmar.

Möten

 

Styrelsen har möten en gång i månaden. Mötesschemat för innevarande verksamhetsår fastställs vid föreningens konstituerande möte som hålls senast 14 dagar efter årsmötet.

 

Föreningen har kvartalsmöten som tillika är öppna möten, tider för kvartalsmöten fastställs enligt ovan.

 

Föreningens årsmöte skall hållas före sista söndagen i februari.

Annonsering skall ske på lämpligast sätt samt via de lokala affischeringstavlor som finnes i Götlunda. Annonsering skall ske senast tre veckor före årsmötet.

 

Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyllt lägst 14 år samt hedersmedlem har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får ej överlåtas på annan.

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

Dagordning vid Årsmötet

 

§  1            Årsmötets högtidliga öppnande

                 Upprop och fastställande av röstlängd

 

§  2            Årsmötets dagordning

 

§  3            Fråga om Årsmötets behöriga utlysande.

 

§  4            Val av Ordförande resp. Sekreterare för Årsmötet

 

§  5           Val av två st. justeringsmän att Jämte Ordföranden justera Årsmötesprotokollet. Valda justeringsmän fungerar om så krävs som rösträknare.

 

§  6            Föreningens Verksamhetsberättelse

 

§  7            Föreningens Ekonomiska Berättelse

 

§  8            Revisorernas ekonomiska berättelse

 

§  9           Frågan om ansvarsfrihet för styrelserna för den tid revisionen avser

 

§  10          Val av styrelse för Götlunda IF Verksamhetsåret ……..

    A           Val av ordförande på ett år

    B           Val av fyra st styrelseledamöter på två år

    C           Val av fyra st suppleanter för en tid av ett år

 

§  11          Val av ansvariga för Ansvarsområden inom GIF

    A          Aktivitetsbidrag                   en ledamot på två år 

    B          Bingo-Lotto                          en ledamot på ett år  

    C          Bygdekommittén                  en ledamot på ett år  

   D           Trafik & Drogpolicygrupp en repr. från varje sekt. på ett år

    E           Götvallen                                tre ledamöter på ett år

    F           Medlemmar                          en ledamot på två år

    G          Skidstadion                           en ledamot på ett år  

    H          Sponsorgruppen        en ledamot från varje sektion på ett år

    I            Tipsansvarig                                  två ledamöter på ett år

    J           IT-ansvarig, hemsidan  en ledamot på ett år

    K          Kioskansvarig              två ledamöter på ett år

 

§  12         Val av två st revisorer samt en revisorsuppleant för en

                 tid av ett år

 

§  13         Val av fyra st valberedare för en tid av ett år varav en skall väljas som sammankallande

 

§  14         Förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret

 

§  15         Förslag till Budget för verksamhetsåret

 

§  16         Förslag till Medlemsavgifter för verksamhetsåret

 

§  17         Förslag till Årsmötet som inkommit inom föreskriven tid enligt stadgarna

 

§  18         Smedpriset

 

§ 19           Avslutning

 

Förslag till Årsmötet från antingen styrelse, sektion eller annan röstberättigad medlem skall vara lämnad och mottagen av styrelsen senast 21 dagar före Årsmötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet.

 

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för Årsmötet.

 

Extra möte

 

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

 

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Även denna begäran skall ske skriftligen, skriften skall innehålla skälen/ -et.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till det begärda extra mötet, får de  som krävt mötet kalla till detsamma.

 

Kallelse till extra möte skall ske enligt kallelse till Årsmöte.

 

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

Beslut, Omröstning

 

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs. Vid omröstningar som gäller frågor som inte berör stadgefrågor avgörs detta genom majoritet.

 

Omröstning skall ske öppet om inte någon medlem begär sluten omröstning för då gäller denna begäran.

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad kan ej förändringen komma till stånd då förslaget eller förändringen ej har majoritet.

Vid personval väljs den medlem som är föreslagen av valberedningen vid lika antal röster.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

Stadgefrågor

 

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen.

I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.

 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF (Special Förbund).

 

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF

 

Tillägg till upprättade stadgar

 

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

 

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmar.

 

 Fil för utskrift (Word-fil) 

Uppdaterad: 25 FEB 2018 17:15 Skribent: Götlunda IF

Intersport
 
puma

 

 

 

 

Postadress:
Götlunda IF
Hasta Götvallen 105
73291 Arboga

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info